fbpx

Deelnemersvoorwaarden CrossFit Leerdam

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met CrossFit Leerdam en/of TEAM GLASPARK VOF. 

CrossFit Leerdam: De vennootschap onder firma TEAM GLASPARK VOF handelend onder de handelsnamen CrossFit Leerdam en TEAM gevestigd te Leerdam en kantoorhoudende te Leerdam aan de Industrieweg 6. 

TEAM: De vennootschap onder firma TEAM GLASPARK VOF handelend onder de handelsnamen CrossFit Leerdam en TEAM gevestigd te Leerdam en kantoorhoudende te Leerdam aan de Industrieweg 6. 

Deelnemersovereenkomst: de overeenkomst tussen CrossFit Leerdam en/of TEAM en een deelnemer. Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door deelnemer aan CrossFit Leerdam en/of TEAM zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst. 

Artikel 2 – Algemeen 

Door inschrijving bij CrossFit Leerdam en/of TEAM verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder beschreven. 

Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht. 

Artikel 3 – Risico en Aansprakelijkheid 

CrossFit Leerdam en/of TEAM en/of haar leiding en CrossFit trainers en overige trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden. 

Het gebruik van de faciliteiten en/of activiteiten van welke aard dan ook van CrossFit Leerdam en/of TEAM zijn geheel voor eigen rekening en risico van deelnemer. 

Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleide training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en / of andere lichamelijke aandoeningen en / of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM en/of haar leiding en CrossFit Trainers en overige trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. 

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen. 

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 

De deelnemer zal CrossFit Leerdam en/of TEAM en/of haar leiding en CrossFit trainers en overige trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van deelnemer zelf of derden in de ruimste zin des woord. 

CrossFit Leerdam en / of TEAM als ook haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiele en / of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel / blessures van de deelnemer en / of derden. 

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van CrossFit Leerdam en/of TEAM en ieder ander van wiens hulp 

CrossFit Leerdam en/of TEAM gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst. 

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst / Lidmaatschap: 

De deelnemersovereenkomst tussen deelnemer en CrossFit Leerdam en/of TEAM komt tot stand op het moment dat a) de deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of b) de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van CrossFit Leerdam en/of TEAM. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform deze deelnemersvoorwaarden opzegbaar. 

De door de deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van CrossFit Leerdam en/of TEAM en deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. 

Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan CrossFit Leerdam en/of TEAM aangeeft dat ze wenselijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan CrossFit Leerdam en/of TEAM worden verstrekt. 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. 

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. 

Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend. 

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk na het doorlopen van de initiële contract periode. Tijdens een contractperiode is het niet mogelijk om de lidmaatschapsvorm te wijzigen. Wijzigingen dienen per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één kalendermaand en voor maximaal drie kalendermaanden. Indien een lid langer dan drie kalendermaanden het abonnement wilt opschorten dient dit te worden stopgezet, rekening houdend met opzegtermijn van één kalendermaand. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de voorgaande maand. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

Artikel 5 – Huisregels 

De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Leerdam en/of TEAM gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. 

Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Leerdam en/of TEAM gerechtigd de deelnemer de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 

–  de deelnemer zich naar mening van CrossFit Leerdam en/of TEAM schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. 

–  de deelnemer de regels van CrossFit Leerdam en/of TEAM stelselmatig overtreedt. 

Artikel 6 – Lessen 

CrossFit Leerdam en/of TEAM behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. 

Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Leerdam en/of TEAM de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband 

met een naar het oordeel van CrossFit Leerdam te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Leerdam te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

Bij langdurige afwezigheid van een trainer van CrossFit Leerdam en/of TEAM zal geheel onverplicht zo spoedig mogelijk geprobeerd worden zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen. 

Artikel 7 – Betalingstermijn / Incasso 

De abonnementskosten voor het maandelijks gebruik van de faciliteiten van CrossFit Leerdam en/of TEAM dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan CrossFit Leerdam en/of Team te zijn voldaan. 

De deelnemer machtigt CrossFit Leerdam en/of TEAM door ondertekening van de deelnemersovereenkomst om de aan CrossFit Leerdam en/of TEAM verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven. 

Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. 

Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer. 

Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Leerdam en/of TEAM heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Leerdam en/of TEAM. 

De door de deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Leerdam en/of TEAM, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van CrossFit Leerdam en/of TEAM liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet worden gerestitueerd. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

Artikel 8 – Opzegging 

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. 

Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de 

volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend. 

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk na het doorlopen van de initiële contract periode. Tijdens een contractperiode is het niet mogelijk om de lidmaatschapsvorm te wijzigen. Wijzigingen dienen per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één kalendermaand en voor maximaal drie kalendermaanden. Indien een lid langer dan drie kalendermaanden het abonnement wilt opschorten dient dit te worden stopgezet, rekening houdend met opzegtermijn van één kalendermaand. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de voorgaande maand. 

Artikel 9 – Persoonsgegevens 

Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan CrossFit Leerdam en/of TEAM verstrekt, zoals naam, leeftijd, adres en emailadres. 

Indien de deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de deelnemer aan CrossFit Leerdam en/of TEAM toestemming tot verwerking van zijn / haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van CrossFit Leerdam en/of TEAM. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. 

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Leerdam en/of TEAM zijn opgenomen. CrossFit Leerdam en/of TEAM en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden. 

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Leerdam en/of TEAM te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Leerdam en/of TEAM kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid. 

Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aan CrossFit Leerdam en/of TEAM ondubbelzinnig toestemming om aan deelnemer aanbiedingen van CrossFit Leerdam en/of TEAM per e-mail en anderszins toe te sturen. 

Artikel 10 – Overige bepalingen 

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2018. 

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Leerdam en/of TEAM beoordeeld en beslist. 

CrossFit Leerdam en/of TEAM behoudt zich het recht om de huisregels en deelnemersvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen. 

In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, 

laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CrossFit Leerdam en/of TEAM en deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

De rechtsverhouding met CrossFit Leerdam en/of TEAM wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen deelnemer en CrossFit Leerdam en/of TEAM die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.